Политика за поверителност и бисквитки

 

т. 1 "Нейсо" ЕООД, ДДС: BG206627990, с основен предмет на дейност: търговия с облекла и текстил, онлайн търговия, производство на облекла и аксесоари, моден дизайн, консултантски услуги по облекло, имидж, личен стил и пазаруване, както и услуги по графичен дизайн, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, предприемаческа и посредническа дейност, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, внос и износ, както и всякаква дейност, незабранена със закон.

Компанията, която чрез платформата www.neyso.eu, е администратор на лични данни, съгл Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на тези данни.

"Нейсо" EООД инвестира всички необходими ресурси и прилага най-строгите мерки за защита на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни на нашите клиенти.

Поради това ние събираме и обработваме предоставените данни само с оглед на конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Внедрили сме системи и процеси, за да гарантираме, че данните, които събираме и съхраняваме, са сведени до минимум и са свързани и ограничени само до това, което е необходимо за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Ние се стремим Вашите лични данни да бъдат винаги точни и актуални, като също така разчитаме на Вас, ако откриете неточност във Вашите данни, да я отстраните своевременно.

Уверяваме ви, че сме внедрили системи, за да гарантираме, че няма да съхраняваме вашите данни по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват.

Също така, обръщаме внимание на възможността по всяко време и без да е необходимо да посочвате мотиви, да оттеглите съгласието си за обработка на вашите данни и да ги изтриете, ако желаете, освен ако не са налице други законни основания за запазването им. Тъй като за нас е приоритет обработването да се извършва по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, ние въведохме сигурност и ограничихме достъпа механизми.

т. 2 Настоящата политика за поверителност и бисквитки („Политиката“) предоставя информация за личните данни, които Дружеството обработва, и за реда и условията, при които лицата, чиито лични данни се обработват, упражняват своите права.

  т. 3 Дефиниции. За целите на тази Политика:

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); идентифицируемо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или чрез една или повече характеристики, специфични за физическите, физиологичните, генетичните , психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това лице;

"Обработка" означава всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друг начин, по който данните се предоставят, подреждат или комбинират, ограничават, изтриват или унищожават;

"Ограничаване на обработката" означава маркиране на съхранени лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

"Псевдонимизация" означава обработване на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат свързани с конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че се съхраняват отделно и подлежат на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни данните не са свързани с идентифицирано лице или такова, което може да бъде идентифицирано;

"Регистър на лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, до които се осъществява достъп по определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен според функционален или географски принцип;

"Контрольор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни; къде са целите и средствата за такава обработка определени от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Обработващ лични данни“ означава физическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

"Получател" означава физическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, на която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. В същото време публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на рамка на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването;

"Трета страна" означава физическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни имат право да обработват лични данни ;

„Съгласие на субекта на данни“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява неговото съгласие личните данни, свързани с него, да бъдат обработвани;

„Пробив в сигурността на личните данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

"Надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно чл.51 от Общ регламент за защита на данните.

т. 4 Принципите, свързани с обработването на лични данни, са:

Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;

Принцип на намаляване на данните до минимум, както и ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са събрани, освен със съгласието на лицето или в изрично предвидените от закона случаи. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;

Принцип на точността - личните данни трябва да бъдат точни, точни, пълни и актуални, тъй като това е необходимо за целите, за които се обработват;

Принцип на почтеност и поверителност - личните данни трябва да се обработват по начин, който осигурява подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки.

т. 5 Видове обработка:

За повече информация относно видовете данни, целите и средствата за тяхното обработване, моля, прочетете по-долу.

На договорна и преддоговорна основа за целите на обработка на поръчка и нейната доставка: Ние събираме Вашите данни на доброволна основа, когато ни ги предоставите, с оглед заявеното от Вас желание за сключване на договор за предоставяните от нас услуги. След сключването на Договора Вашите данни ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по този договор и във връзка с изпълнение на задълженията ни по него. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответното физическо лице като страна по договора и като носител на правата/задълженията по него. Трите имена, ЕГН и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай, че дадено лице откаже да ги предостави, "Нейсо" ЕООД няма да може да сключи договор. За да можем да изпълним сключените договори е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай ще бъде невъзможно да изпълним договорните си ангажименти.

Данни, идентифициращи лицето, което прави Поръчката (Клиент/Клиент):

 • Име и фамилия;
 • Адрес за доставка;
 • Телефонен номер;
 • Имейл адрес;
 • IP адрес;
 • Данни за акаунт (за регистрирани клиенти)

 

 

Данни за плащане (според предпочитания начин на плащане)

 • Данни за плащане по банков път (банков превод или плащане с карта)

 

 

На правно основание: 

 • При плащане се изисква издаване на счетоводен документ;

Счетоводни данни по Закона за данък върху добавената стойност:

 • Пълно име на Клиента, когато последният е физическо лице или представител, когато наредителят е юридическо лице, с изключение на законен представител, вписан в Търговския регистър;
 • идентификационен номер по ДДС.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за сроковете, предвидени в съответните закони.

 На правно основание, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставим информация на компетентните органи.

 • Въз основа на изрично изразено съгласие за целите на:
  1. създаване и управление на акаунт, доколкото регистрацията в Уебсайта не е задължителна за използването му и създаването на акаунт е въпрос на свободен избор от страна на Клиента за проследяване и управление на неговите/нейните Поръчки:

 Данни за акаунта;

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • парола;
 • Списък с избрани продукти;
 • Списък с адреси за доставка и фактури, въведени от Клиента;
 • История на поръчките;
 • История на посещенията на профила;
 • Ваучери за отстъпка;
 • Списък на плащанията (без посочване на данни за транзакцията);
 • Списък с възстановени суми за върнати или анулирани Поръчки;
  1. Получаване на директни маркетингови съобщения, включително персонализирани оферти, промоционални дейности и други маркетингови дейности: 

Потребителски данни - Имейл адрес;

 • Участие в конкурси, маркетингови кампании и маркетингови проучвания:

Потребителски данни, които могат да се състоят от:

 • Имейл адрес;
 • име;
 • Адрес (ако е предвидена награда/подарък за целите на доставката им);
 • Телефонен номер (ако е предоставена награда/подарък за целите на доставката им);
 • Всякакви допълнителни лични данни, които може да са изрично необходими за целите на конкретния конкурс, кампания или проучване;

Нейсо ЕООД обработва данни за бизнес анализ на продажбите, екстраполирани като обезличени анонимни данни въз основа на легитимен интерес:

  Анонимизирани данни

 • Статистическа информация за общия брой посещения на уебсайтовете и определяне на входящия трафик към уебсайта, извършени доставки, искания за съдействие и приети рекламации;
 • Подобряване на услугите и продуктите, предоставяни от Нейсо ЕООД.

Можем да обработваме лични данни въз основа на легитимен интерес, когато е необходимо и за уреждане на правни спорове. 

т. 6 (1) Използване на бисквитки:

Маркетинговите дейности, свързани с анализ на потребителското поведение и рекламиране с предоставяне на изрично съгласие в електронен вид чрез отбелязване в лентата в долната част на началната страница на уебсайта на Дружеството или от менюто „Настройки на бисквитките“ на настоящата Политика се извършват. и чрез обработване на данни, които не позволяват идентифицирането на физическо лице (напр. име, фамилия, телефонен номер, адрес и др.), а чрез активността на потребителя през съответния браузър чрез така наречените бисквитки или рекламни банери, който съдържа следните данни:

 • Събития, свързани с дейността на сайта на Дружеството (брой прегледани страници в сайта, разгледани продукти в сайта, търсения в сайта на Дружеството);
 • Информация, свързана с устройството на потребителя (тип устройство, операционна система и версия);
 • Приблизително местоположение, получено от IP адреса.

(2) Дейностите по ал.1 се осъществяват чрез т.нар. „бисквитки“, които се използват от Дружеството или от трети лица. - партньори на Дружеството. Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уебсайта до браузъра на потребителя и съхранявани на неговото устройство. В допълнение към бисквитките, в някои случаи Компанията може също да използва пикселни тагове или други подобни технологии. Пикселните тагове са малки изображения, които могат да бъдат включени в сайтовете, услугите, приложенията и комуникациите на Компанията, които обикновено функционират във връзка с бисквитки. Всички тези технологии се наричат ​​„бисквитки“ в тази Политика за поверителност и бисквитки.

(3) За обработката на данните по ал. 1 чрез бисквитки и рекламни банери, потребителят трябва да даде изричното си съгласие за използване на бисквитки в електронен вид чрез отбелязване в лентата в долната част на началната страница на сайта на Дружеството или от менюто „Настройки на бисквитките“. Предоставянето или оттеглянето на съгласието не се отнася за използването на необходимите бисквитки, тъй като без тях уебсайтът на Дружеството не може да работи.

т. 7 Продължителност на обработката:

 1. Данните се обработват в следните срокове:
 • Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за продажба от разстояние – давностните срокове за предявяване на правни искове, предвидени от приложимото право;
 • Данни, обработвани за счетоводни цели – както е предвидено в приложимото законодателство;
 • Данните се предоставят въз основа на съгласие – до оттеглянето му. Винаги можете да оттеглите съгласието си и онлайн чрез опциите на вашия акаунт (ако и когато е приложимо).
 • Данни за и в акаунта – докато Клиентът не изтрие акаунта си;

След изтичане на сроковете, посочени по-горе, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени или използвани повече. Данните няма да бъдат изтрити, а ще продължат да бъдат обработвани само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на наши законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения по-горе срок има висящ съдебен процес. , административно или досъдебно производство – до приключването му с окончателен и не подлежи на обжалване акт в зависимост от вида на производството.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯХНОТО УПРАЖНЯВАНЕ

 

т. 8 (1) Субектите на лични данни имат следните права по отношение на личните си данни:

 • право на информация;
 • право на отказ;
 • право на достъп;
 • право на поправка;
 • право на преносимост на данните;
 • право на изтриване (право да бъдеш забравен);
 • право да поискате ограничаване на обработването;
 • право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране.

(2) Тези права могат да бъдат упражнени безплатно чрез изпращане на заявка на нашия имейл адрес: info@neyso.boutique, в който ясно посочвате кое право желаете да упражните, заедно с обяснение, както и как можем да се свържем с Вас.

(3) "Нейсо" ЕООД се произнася по Вашето искане в 14-дневен срок от подаването му. Ако обективно е необходим по-дълъг срок - за събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява нашата дейност, този срок може да бъде удължен до 30 дни. Със свое решение "Нейсо" ЕООД може да предостави или откаже достъп и/или исканата от заявителя информация, като мотивира отговора си.

т. 9 (1) Във връзка с правото по чл. 8, ал.1, т. 1 по-горе, всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да получи информация относно администратора на лични данни, както и относно обработването на личните му данни. Тази информация включва:

 • данни, идентифициращи администратора, както и данни за контакт с него;
 • целите и правното основание за обработването;
 • получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • намерението на администратора да прехвърли личните данни на трета страна (когато е приложимо);
 • срока на съхранение на личните данни;
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране (ако има такова);
 • информация за всички права, които субектът има;
 • право на обжалване пред надзорния орган.

(2) Информацията по ал. 1 не се предоставя, ако субектът на данните вече разполага с нея.

(3) Заявления за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да се подаде и по електронен път, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) Справката се предоставя в един екземпляр безплатно на субекта на данните. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, или в случай на прекомерни искания от субекта, особено поради тяхното повтаряне, Компанията може да наложи разумна такса, равна на направените административни разходи.

(5) При предоставяне на копие на лични данни Дружеството не може да разкрива следните категории данни:

 • лични данни на трети лица, освен ако те не са изразили изричното си съгласие за това;
 • данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или поверителна информация;
 • друга информация, която е защитена от приложимото законодателство.

(6) Основателността и прекомерността на дадено искане се преценява поотделно за всеки случай от Дружеството.

(7) В случай на отказ за предоставяне на достъп до лични данни, Дружеството мотивира отказа си и информира субекта на данните за правото му да подаде жалба до надзорния орган.

т. 10 (1) Във връзка с правото по чл. 8, ал. 1, т. 2 по-горе, субектът на личните данни има право на отказ. Ако сте дали съгласие за използването на вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие в бъдеще, без да се налага да посочвате причини.

т. 11 (1) Субектите на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Дружеството, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

(2) При удовлетворено искане за коригиране на лични данни Дружеството уведомява получателите на данни, на които тези данни са били разкрити.

(3) Правото по ал. 1 се упражнява с подаване на искане по чл. 9 от тази политика за поверителност.

т. 12 (1) Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да поиска изтриване на данните му, т.нар. „право да бъдеш забравен“, ако е изпълнено едно от следните условия: 

 • личните данни на лицето вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • субектът на данните оттегли своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването и няма по-важни правни основания за обработването;
 • личните данни са били обработвани неправомерно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • личните данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носителя на родителска отговорност за децата.

(2) Правото по ал. 1 се упражнява с отправяне на искане по чл. 9 от тази политика за поверителност.

т. 13 (1) Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да ограничи обработването на личните си данни от администратора, но за целта са необходими конкретни условия, включително:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните;
 • обработването е незаконосъобразно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а вместо това иска ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред интересите на субекта на данните.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.

(3) Правото по ал. 1 се упражнява с отправяне на искане по чл. 9 от тази политика за поверителност.

т. 14 (1)  Всяко физическо лице, което е субект на лични данни, има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставило на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли или поиска прехвърлянето на тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора, на когото са предоставени личните данни, когато обработването се основава на съгласие или договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

(2) Правата по ал. 1 се упражняват с отправяне на искане по чл. 9 от тази политика за поверителност.

 • т. 15 (1) Субектът на данните има право да възрази срещу обработването на личните му данни от Дружеството, ако данните се обработват на едно от следните основания:
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • обработването е необходимо за цели, свързани със законните интереси на Дружеството или трета страна;
 • обработката на данни включва профилиране.

(2) Администраторът прекратява обработването на лични данни, освен ако не докаже, че са налице убедителни законови основания за продължаването му, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

т. 16 (1) Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да бъде уведомено, а Дружеството е длъжно да уведоми субекта, в случай на нарушение на сигурността на личните му данни и когато съществува възможност, че това нарушение ще създаде висок риск за правата и свободите на субекта на данните.

(2) Уведомлението по ал следва да се извършва без неоправдано забавяне след откриването му и да съдържа описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, като се посочва естеството на нарушението, името и данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните, ако е приложимо, последствията от нарушението и предприетите от Дружеството мерки за справяне с нарушението и намаляване на възможните неблагоприятни последици.

т. 17 В случай на нарушение на вашите права или приложимото законодателство за защита на данните, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни или съответното Орган за защита на данните в твоята държава. Можете да получите повече информация на уебсайта на CPLD: www.cpdp.bg.

 Трети страни, на които предоставяме вашите лични данни:

т. 18 Нейсо ЕООД може да разкрие лични данни на трети страни доставчици и хостинг партньори, които предоставят услуги за НЕЙСО.

 • Куриерски фирми и пощенски услуги, извършващи доставка на потвърдени поръчки през Уебсайта и извършени плащания към него;
 • Доставчици на платежни услуги за целите на извършване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ от покупка на продукт, както и за счетоводни цели в съответствие със законовите изисквания;
 • Консултанти в различни области с цел защита на легитимните ни интереси при поддържане и подобряване на качеството на услугите, спазване на законовите изисквания, защита на законни права и интереси в съдебни и административни производства; финансово-счетоводна отчетност;
 • Държавни органи и органи във връзка с извършваните от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
 • Доставчици на онлайн базирани технически решения, осигуряващи правилното функциониране и поддръжка на уебсайта.

Ние изискваме и наблюдаваме третите страни, посочени по-горе, така че да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.  Доставчиците трети страни ще използват Личните данни само за целите, за които са били събрани, и за да предоставят услугите си към Нейсо ЕООД. Отношенията с такива доставчици трети страни ще се управляват от Споразумения за обработка на данниT.

 

Как съхраняваме и  защита на личните данни?

 

т. 19 Защитата на личните данни е от първостепенно значение за Нейсо ЕООД. Затова ние непрекъснато се стремим да прилагаме необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни. Информацията се съхранява в рамките на ЕС, България. 

Нейсо ЕООД си запазва правото да променя тази политика за поверителност. Най-новата редакция замества всички по-ранни версии. Текущата версия на съобщението за поверителност ще бъде достъпна на уебсайта на NEYSO или при поискване по всяко време. Съветваме ви да проверявате от време на време политиката за поверителност, за да сте в течение с текущото известие. Ще ви уведомим за всякакви промени в политиката за поверителност, за които имате право да получавате информация или които изискват вашето съгласие.

Уебсайтът може да съдържа препратки към уебсайтове на трети страни, включително доставчици на плащания. Нейсо ЕООД не носи отговорност за защитата на вашите лични данни, обработвани от тези трети страни. Моля, запознайте се с качените на тези уебсайтове политики във връзка със защитата на Вашите лични данни и прилаганите от тях основания за обработка на личните Ви данни.

Версия от 1 май 2023 г

 

Бисквитки

 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при поискване от вашия браузър към уеб сървър и се съхраняват на вашето устройство. Целта им обикновено е да могат да идентифицират вашето устройство и поведението му при посещение на нашия сайт.

 

Видове бисквитки:

 

 • Сесийни бисквитки се съхраняват временно на вашия компютър, когато посетите нашия сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.
 • Постоянни бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, ние съхраняваме бисквитки на вашето устройство само с вашето съгласие. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си.

 • Системно необходими бисквитки: Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или е изложено на висок риск. Това включва бисквитки за навигация в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки. Бисквитките също са системно необходими, осигурявайки контрол върху сигурността на връзката и защита от нежелана външна намеса. Тези видове бисквитки често се наричат ​​временни или сесийни бисквитки, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затваряне на сесията на браузъра.
 • Бисквитки за функционалност: Тази категория бисквитки служи за улесняване на използването на уебсайта от потребителя и за съобразяване с индивидуалните предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитанията за език и размер на шрифта и др. Този тип бисквитки могат да се съхраняват за по-дълго време на устройството, могат да се използват в повече от една сесия на браузъра и се наричат ​​постоянни.
 • Рекламни бисквитки - Тези бисквитки използват информация за това как използвате нашите сайтове - страниците, които посещавате или как отговаряте на реклами - за да ви предоставят реклами, които са съобразени с вашите предпочитания - както на нашия сайт, така и извън него.
 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама Бисквитките за анализ се използват за събиране на статистическа информация

Можете да изберете да се откажете от събирането на лични данни чрез бисквитки, като деактивирате бисквитките. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтриете бисквитките, записани на вашето устройство, и да деактивирате използването на бисквитки в бъдеще. Подробни инструкции за различни браузъри и операционни системи можете да намерите на http://www.aboutcookies.org/. Моля, имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще повлияе на начина, по който уебсайтът работи и може да доведе до неправилно функциониране на сайта.