Общи условия

Моля, прочетете тези "Общи условия" внимателно, преди да използвате този уебсайт. Отбелязвайки бутона „Прочетох и съм съгласен с общите условия“, Вие декларирате, че сте съгласни с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите условия, моля НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ тази платформа за електронна търговия, за да правите покупки.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Нейсо" ЕООД предоставя услуги на своите Клиенти чрез онлайн магазина www.neyso.eu. Тези условия са задължителни за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същия преди да направят заявка за закупуване на стоки от електронния магазин. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на действащото законодателство (включително Директива 1997/7/ЕС и българския Закон за защита на потребителите).

Настоящите Общи условия се прилагат еднакво както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители и представляват правно обвързващо споразумение между Потребителите и Продавача и което се урежда от действащото законодателство в Европейския съюз. Използването на уебсайта се счита за съгласие на потребителя с настоящите Условия за ползване. Отношенията между страните се уреждат изключително и само от настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и други писмени условия, създадени и публикувани от Продавача на уебсайта, които са неразделна част от Общите условия. 

Жалби и обратна връзка могат да се изпращат на info@neyso.boutique

 

ДЕФИНИЦИИ

 

 • „Продавач“/„Компания продавач“ - "Нейсо" ЕООД
 • "Доставчик" / "Доставчик" - при упоменаване на "Доставчик" в общите условия се има предвид фирма "Нейсо" ЕООД. Всички други видове доставчици ще бъдат наричани „Куриер“.
 • "Купувач"/"Клиент" - всяко физическо или юридическо лице или друго юридическо лице, регистрирано в сайта с потребителски профил или не, което използва уебсайта на Продавача за сключване на договор за покупко-продажба.
 • "Договор от разстояние" (в настоящите Общи условия може да се нарича накратко „Договор/и“ или „Договор за покупко-продажба“) – всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за дистанционни продажби или предоставяне на услуги от разстояние. без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключително използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключване на договора, включително в момента на сключване на договора. (чл. 45 от Закона за защита на потребителите). Настоящите общи условия са неразделна част от договора/договора от разстояние.
 • "Платформа за електронна търговия" или накратко „Платформа“, както и накратко „Уебсайт“ или накратко „Сайт“ – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна: https://neyso.eu собственост на "Нейсо" ЕООД.
 • "потребител" - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън предмета на своята търговска или професионална дейност. За потребители се считат както регистрираните, така и нерегистрираните потребители на Платформата.
 • С извършване на поръчка от сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (над 18 години) и притежава съответната степен на дееспособност за сключване на сделки, респективно - че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от негов родител или друг законен представител, за сключване на съответната сделка.
 • „Потребителски профил“ или „Профил“ – раздел от платформата, образуван от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои негови действия в платформата (поръчки, данъци фактури и др.). Клиентът е отговорен да гарантира, че цялата информация, въведена в акаунта, е вярна, пълна и актуална.
 • "Списък с желания" - раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създава собствени списъци със стоки и услуги, които желае да следи във връзка с евентуална покупка, като използва предлаганата от Продавача услуга за следене на стоки и услуги чрез получаване на търговски съобщения от него.
 • "Количка" - раздел в акаунта, който позволява на Клиента да добавя стоки или услуги, които желае да закупи в момента на добавянето им или на по-късен етап. В случай, че стоките и услугите не са закупени към момента на добавянето им чрез подаване на поръчка, Клиентът ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на стоките и услугите чрез получаване на търговски съобщения от последния.
 • "Поръчка" - електронен документ, представляващ комуникационна форма между "Нейсо" ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на "Нейсо" ЕООД, чрез платформата, намерението си за закупуване на стоки от платформата.
 • „Стока(и)“/„Услуга(и)“ – всеки продукт или услуга на платформата, включително продукти и услуги, избрани от Клиента в поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен през платформата Договор.
 • „Кампания“/„Промоция“ - всяко рекламно съобщение, насочено към популяризиране на платформата, марката NEYSO или определени стоки или услуги, които се предлагат в ограничени количества, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 • "Съдържание" - цялата информация за www.neyso.eu платформа, която е достъпна чрез интернет връзка.
 • "Спецификации" - всички характеристики и/или описания на стоките, посочени в описанието им.
 • "Специални условия" - са клаузи от договор между Продавача и Купувача или договори, отразени във фактурата на Продавача, съдържащи отклонения от настоящите общи условия.
 • "Бисквитки" ("бисквитки") - това са текстови файлове, които се записват от Интернет страницата на твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, идентифицирайки го и позволявайки, проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която използва и записва и др.
 • "Злонамерени действия" - действия, нарушаващи интернет етиката или причиняващи вреда на хора, свързани с интернет или свързани мрежи, изпращане на нежелана поща (нежелана търговска поща, спам, нежелана поща), преливане на канали (наводнение), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на пропуски в системи за лична изгода или получаване на информация (хакване), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или унищожаване на системи или информационни масиви (кракване), изпращане или причиняване на инсталиране на вируси или системи за дистанционно управление, прекъсване на нормалната работа на други интернет потребители и свързани мрежи, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление или административно нарушение съгласно българското законодателство или друг приложим закон.

  

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Нейсо" ЕООД,  ДДС: BG206627990, наричано в общите условия „Продавач” или „Фирма Продавач” и клиентите, наричани в настоящите общи условия „Купувач/ и” или „Потребител/и” на платформата за електронна търговия с адреса www.neyso.eu, наричана в общите условия „Платформата“. Общите условия на “Нейсо” ЕООД са задължителни за всички Ползватели на Платформата.

Тези общи условия могат да бъдат променяни от "Нейсо" ЕООД по всяко време. Продавачът ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на Платформата в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. Страните се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя, след като Продавачът го е уведомил изрично и ако Потребителят не заяви в едномесечния срок от получаване на уведомлението, че ги отхвърля. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача във връзка с изменението на настоящите общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че имейлите, изпратени по силата на тази клауза, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Продавачът публикува тези общи условия на адрес www.neyso.eu, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

При промяна на общите условия "Нейсо" ЕООД ще уведоми Потребителите за това чрез актуализация в Платформата. 

Задължение на Купувача/Потребителя е да се запознае с настоящите условия за ползване на сайта и настоящите Общи условия, тъй като те са задължителни за него. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Купувача и "Нейсо" ЕООД, възникнали във връзка с валидно сключени договори преди промените в Общите условия.

Платформата може да съдържа връзки към други сайтове. "Нейсо" ЕООД не носи отговорност за уебсайтове, които не управлява, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

С приемането на общите условия Потребителят декларира и гарантира, че е навършил 18 години, респективно че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от свой родител или друг законен представител за сключване на съответната сделка. Непълнолетни (под 14 години), непълнолетни (под 18 години), без предварителното съгласие на техните родители или друг законен представител, както и пълнолетни лица, навършили 18 години, но нямащи необходимата степен на правоспособност, нямат право да използват платформата за електронна търговия за сключване на договори за покупка на стоки. В случай, че Продавачът установи, че Потребител не отговаря на описаните условия, неговият Профил може да бъде изтрит от Платформата без предупреждение. 

www.neyso.eu е уебсайт за електронна търговия на територията на Европейския съюз, чието публикуване има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от "Нейсо" ЕООД. Договорът с Клиента се сключва чрез изпращане на оферта от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.neyso.eu (Платформата), приети и потвърдени от „Нейсо” ЕООД, по телефон или имейл.

Предмет на продажба са стоките, предлагани на сайта към момента на заявката за покупка от Купувача, за които е отбелязано, че са в наличност. Продаваните през сайта стоки са описани в него по вид и качество.

Продавачът доставя Продуктите и гарантира правата на Купувачите, предвидени от закона, в рамките на принципите на добросъвестността и съответните потребителски или търговски законови критерии и условия.

Купувачите сключват договор за покупко-продажба на Стоките, предлагани на www.neyso.eu платформа.

Съгласно сключения с Купувача Договор, Продавачът се задължава да достави и прехвърли собствеността на Купувача върху Стоките, посочени от последния чрез Платформата.

Купувачът заплаща на Продавача възнаграждение за доставените Стоки, съгласно условията, посочени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.neyso.eu.

Продавачът доставя заявените от Купувачите Стоки в срок и при условия, определени от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.neyso.eu и съгласно настоящите общи условия.

Цената за доставка се определя отделно от цената на Стоките. Цените за доставка, пощенски разходи и допълнителни разходи за транспорт на Стоките зависят от тарифите на фирмите, които ги доставят. Продавачът полага всички необходими грижи, за да поддържа информацията в Платформата актуална относно тези разходи. С приемането на тези общи условия Купувачите (Потребителите) се съгласяват, че в случай на допълнителни разходи, които не са описани в Платформата и за които Компанията Продавач не носи отговорност (напр. не е била своевременно уведомена за промяната им), тези разходи се поемат от Купувачите (Потребителите). Такива разходи биха били например по-високи разходи за куриерска или пощенска услуга и др.

Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на Договора, могат да се извършват по електронен път и чрез електронни изявления – изявлението за сключване на договора и потвърждението за получаването му се считат за получени, когато адресите им са възможност за достъп до тях.

Приема се, че извършените от Ползвателите на Платформата електронни изявления са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

При регистрацията Потребителят се задължава да предостави коректни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията му, в случай на промяна.

 

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Предоставена информация в съответствие с изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, действащи на територията на гр Република България, част от ЕС, на чиято територия се намират седалището и адресът на управление на дружеството:

1. Наименование на Продавача/Доставчика: „Нейсо” ЕООД, представлявано от управителя София Атанасова Нейкова;

2. Седалище и адрес на управление: Република България, обл. Пловдив, общ.Асеновград гр.Асеновград ул.Генерал Дандевил №30 ет.3, ДДС: BG206627990.

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, обл. Пловдив, общ.Асеновград, гр.Асеновград, ул.Генерал Дандевил №30, ет.3, ЕИК 206627990.

4. Адрес за кореспонденция: Република България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" 30, ет.3, ЕИК 206627990, тел.: +359896703343, електронна поща: info@neyso.boutique;

 

 

5. Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" 15, тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519, факс 02/91-53-525, имейл: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg
 •  Комисия за защита на потребителите - Адрес: София 1000, пл. Славейков №4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, имейл: info@kzp.bg, уебсайт: www.kzp.bg
 • Комисия за защита на конкуренцията - Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15, Email: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: www.cpc.bg

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

 

 • Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени на страницата за представяне на всеки продукт.
 • Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всяка конкретна позиция. Цената е посочена в евро и в лева с включен ДДС.
 • Цените и описанията на продуктите могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача. 
 • Всички продукти, включително тези с промоция/отстъпка, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори ако не е изрично посочено на Платформата.
 • Период, за който направената оферта или цена остава валидна: Цените, посочени в този електронен магазин към момента на подаване на заявката, са обвързващи и за двете страни.
 • Продавачът си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са налични. При липса на наличност от заявения продукт, в рамките на работната седмица, Продавачът уведомява Купувача за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочен от Купувача електронен адрес или на посочения телефон. В случай, че бъде направен превод към сметката на Продавача, Купувачът ще може да избира между възстановяване на сумата или анулиране на поръчката.
 • Всички стоки, представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина, имат законова гаранция за съответствие на стоките с договора за покупка. Ако  търговска гаранция  е предоставена, такава гаранция не засяга правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция, Продавачът носи отговорност за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба. Органът за алтернативно разрешаване на спорове са помирителните комисии на Комисия за защита на потребителите (по законите на Република България).

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Платформата е платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес www.neyso.eu, чрез които Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в Платформата стоки, включително следното:

 • Регистрирайте се и създайте Профил, за да разглеждате Платформата и да използвате допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършва електронни изявления, във връзка със сключването или изпълнението на Договори, през интерфейса на Платформата;
 • Да извършва плащания, във връзка със сключените Договори, съгласно поддържаните от Платформата платежни методи; 
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Платформата;
 • Вижте стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомени за правата, произтичащи от закона, предимно чрез тези общи условия;

 

Продавачът публикува следната информация на адреса на Платформата:

 

 • Описание на основните спецификации и изображение на всеки продукт, съгласно посочената от производителя информация;
 • Продажната цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с доставката им;
 • Информация за начините и условията за плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • Право на отказ на Потребителя от договора и условията, срока и начина за упражняване на това право, както и условията, при които стоката може да бъде върната, (с изключение на случаите по действащото законодателство);
 • Периодът, за който направената оферта и цената остават в сила;

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

 • За да се регистрира в Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Купувачът следва да въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е прочел и приел настоящите общи условия.
 • Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Купувача при онлайн регистрация в Платформата www.neyso.eu, съобразно посочената там процедура.
 • С попълване на данните в полето на клиента и натискане на бутона "Изпрати", Купувачът/Потребителят декларира, че е навършил 18 години, че притежава необходимата дееспособност, респективно - че е непълнолетен и е получил съгласие от свой родител или друг законен представител, за сключване на съответната сделка и е запознат с тези общи условия, обвързан е със съдържанието им и безусловно се задължава да ги спазва.
 • Продавачът потвърждава поръчката, изпратена от Купувача/Потребителя по имейл. По този начин се създава акаунт на Купувача/Потребителя и между него и Продавача възникват договорни отношения.
 • Преди извършване на плащане или поръчка, Купувачът/Потребителят е длъжен да предостави финансови и правни данни. Потребителят е длъжен периодично да актуализира данните, въведени в платформата.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Регистрацията в сайта е по желание на Потребителя. Не е необходима задължителна регистрация за пазаруване в Платформата. С използването на сайта Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Потребителят може по всяко време да даде съгласие за получаване на бюлетин, както и за получаване на рекламни съобщения и информация за промоции по имейл, смс и по всякакви електронни средства. В случай, че Потребителят не желае да получава рекламен бюлетин или известия по електронен път, той може да се откаже по всяко време, като се отпише лично, като натисне бутона „отписване“, разположен долу вдясно на всеки рекламен бюлетин на Платформата или следвайте инструкциите, за да се отпише от известия.

При пазаруване в Платформата Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че предоставените от него данни са верни, пълни и точни, като при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от промяната им.

В случай, че Потребителят предостави неверни данни или промените в периода по предходната алинея не бъдат отразени, Продавачът има право да прекрати договора, като незабавно и без предизвестие спре поддръжката и достъпа на Потребителя до акаунта му.

Непосредствено преди да предостави данните си, Потребителят следва да се запознае с Политика за поверителност, намиращ се на сайта в раздел Правила, като следва изрично да даде съгласието си личните му данни да бъдат обработвани при записаните там условия.

„Нейсо" ЕООД си запазва правото да ограничи достъпа на всеки Потребител до реализиране на Поръчка, ако прецени, че това би навредило на дружеството или друго юридическо или физическо лице по какъвто и да е начин. При това положение, Потребителят има право да се свърже с "Нейсо" ЕООД чрез формата за контакт или да info@neyso.boutique за да бъдат информирани за причините, довели до прилагането на горните мерки. „Нейсо” ЕООД не носи отговорност за вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в резултат на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директен контакт с него или на посочените в Платформата адреси в раздел „Контакти“. "Нейсо" ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите за определен период от време. Всички цени на продуктите на платформата са крайни. Потребителят вижда цените в евро (EUR) или български лева (BGN) с включен ДДС.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

 Клиентът сключва договор за покупко-продажба на предлаганите от "Нейсо" EООД стоки през сайта на фирмата на адрес www.neyso.eu .Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба. По силата на сключения с Купувача договор за покупко-продажба, Продавачът се задължава да достави и прехвърли собствеността върху поръчаните от него през сайта стоки на Купувача. Купувачът заплаща на Продавача цената на доставената стока, съгласно условията, посочени на www.neyso.eu страница и настоящите Общи условия. Продавачът доставя заявените от Купувача стоки в сроковете и условията, определени от Продавача на www.neyso.eu и настоящите Общи условия.

Купувачът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да се извършват по електронен път и чрез електронни изявления. Извършените електронни изявления от Ползвателите на сайта/Купувачите се считат за извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за покупко-продажба на заявените от Купувача стоки, независимо дали са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка. Продавачът може да достави заедно и едновременно стоките, поръчани с отделните договори за продажба. Правата на Купувача във връзка с доставената стока се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права, във връзка с доставени стоки, не засяга и няма действие по отношение на договори за покупко-продажба на други стоки. В случай, че Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите (РБ България), упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на останалите стоки, доставени на потребителя.

При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Купувачът е длъжен да посочи точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение на които упражнява правата.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Потребителят има право:

 

 • Да разглежда, поръчва и получава стоките от Платформата при условията, посочени в настоящите Общи условия;
 • Да бъде информиран за статуса на поръчката си;
 • Има право на достъп до Платформата, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Продавача, а именно при форсмажорни обстоятелства, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа;
 • За достъп и коригиране на личните му данни;
 • При доставка на заявената стока/стоки до посочен адрес за доставка;
 • Поиска изтриване на неговия/нейния акаунт по всяко време. В този случай изтриването става само след изпълнение на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимата цена и разходи за доставка;
 • Да откаже получаването на заявената от него стока за закупуване при спазване на законовите изисквания на приложимото законодателство 
 • Потребителят има право в 14-дневен срок от датата на приемане на стоката да се откаже безусловно от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той уведомява Продавача за решението си преди изтичане на посочения 14-дневен срок. Приема се, че потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако го е заявил в 14-дневен срок от датата на приемане на стоката, като се е свързал с „Нейсо” EООД на e-mail: info@neyso.boutique.

Купувачът се задължава да съхранява получените от Продавача Продукти, тяхното качество и безопасност в посочения по-горе 14-дневен срок.

Тежестта на доказване за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние или договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните за изпълнение на договора от разстояние.

Потребителят няма право да се откаже от сключения от разстояние договор за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да възникнат в периода за упражняване право на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или според индивидуалните му изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са били разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати от съображения за хигиена или защита на здравето.

В срок до 14 дни от датата, на която е уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, Продавачът възстановява пълната сума, платена от Потребителя за стоките, включително таксите за доставка (с изключение на допълнителната доставка такси, различни от най-евтиния стандартен метод за доставка). За поръчки, направени на територията на Европейския съюз, заплатените суми се възстановяват по банков път. По този начин Доставчикът връща дължимите суми в 14-дневен срок, ако Потребителят е оставил коректна банкова сметка/номер на сметка.

В договора за покупко-продажба, когато Продавачът не е предложил сам да вземе стоката, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоката или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоката обратно.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Продавачът не е предложил да вземе стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която Потребителят е уведомил Продавача за решението си да се откаже от договора.

Платформата за електронна търговия уведомява своите Клиенти, че разходите по връщането на стоките винаги се заплащат от Потребителите. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпитването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и правилно функциониране. Върнатите стоки трябва да бъдат в ненарушен търговски вид, неупотребявани (стоките не са носени, прани, гладени, скъсани), чисти, без неприятни миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоките трябва да бъдат защитени от повреди по време на транспортиране и изпратени до адреса на Продавача. Пратки с върната стока, която е била повредена при транспортиране поради неподходяща опаковка, се връщат на клиента за негова сметка. Пратката трябва да бъде придружена от: стокова разписка и формуляр за отказ. В случай, че Потребителят върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма, с изключение на Български пощи. Връщане на пратки на място, лично от клиенти, до посочен адрес на Продавача не се приема. Приемат се само пратки изпратени с куриер.

                                       

Дефектни/дефектни стоки

 

Рекламация може да бъде предявена, когато закупената стока не отговаря на договореното между страните по договора за покупко-продажба. Несъответствието в уговореното между страните може да се изрази в:

 • производствени дефекти на стоките;
 • открити липсващи части от стоката;
 • изпратен е грешен продукт, различен от поръчания;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят - стоките се изпращат в различен размер и/или цвят от поръчания;

Рекламацията може да бъде подадена до Продавача на посочения имейл адрес: info@neyso.boutique. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответния продукт/стока на Продавача, той трябва първо да се свърже с представител на компанията. При предявяване на рекламация, Потребителят може да поиска възстановяване на заплатената сума. 

При предявяване на рекламацията, Клиентът трябва да приложи и документите, на които се основава рекламацията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоките или услугите с договореното;

В случай на дефекти в закупената стока, Нейсо EООД спазва всички законови гаранционни разпоредби. За покупки от Потребители в рамките на ЕС, Продавачите носят отговорност за всяка липса на съответствие, която стане очевидна в рамките на 2 години от доставката.  Клиент, който има качеството на Потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите (България) може да направи рекламация в сроковете, посочени в Закон за защита на потребителите (България). 

За Клиент, който няма статут на Потребител, условията, посочени в Закон за задълженията и договорите (за клиенти в България) и/или приложимото договорно право са приложими.

Стоката, предмет на рекламация, трябва да бъде в ненарушен търговски вид, неупотребявана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоките трябва да бъдат защитени от повреди по време на транспортиране и изпратени до адреса на Продавача. Пратката трябва да бъде придружена от: стокова разписка и Формуляр за упражняване на правото на рекламация. Посочената форма може да бъде изтеглена тук.

! Моля, имайте предвид, че връщането на стоки винаги се заплаща от Потребителя, освен в случай на рекламация за дефектен продукт или грешно изпратен продукт.

За да бъде връщането за сметка на Продавача, Потребителят трябва да се свърже със свой представител на имейл: info@neyso.boutique.

В случай, че Потребителят желае да върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма. Не се приемат връщания на пратки на място, лично от клиенти, до посочен адрес на Продавача. Приемат се само пратки изпратени с куриер. След получаване на върнатата стока, Потребителят ще бъде информиран по имейл за пристигането на върнатата пратка. При връщане на продукт, дължимата сума се възстановява до 14 дни (при рекламация за дефект -  ако оплакването е потвърдено). Стоки, чието връщане или рекламация не могат да бъдат приети от Продавача поради неспазване на горните условия, ще бъдат изпратени обратно на Потребителя за негова сметка. Чорапогащи, бельо, бански и бижута не подлежат на връщане и рекламация.

Потребителят има задължение:

 • Посочете точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция;
 • Заплати цената на своята Поръчка по начина, обявен на уебсайта;
 • Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, когато разходите по доставката остават за сметка на Продавача;
 • Да спазва условията за предявяване на рекламации и заявки за замяна на рекламирани стоки, публикувани в платформата за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан от тези условия;
 • Да не подават невалидни заявления или друга невярна информация.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при използване на Услугите:

 • да не нарушава и зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията на Република България, законите на Европейския съюз и международните актове, по които е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при използване на Услугите, предоставяни от сайта; 
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; 
 • да уведоми незабавно Продавача и съответните органи за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги; 
 • да не качва, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не предоставя на трети страни софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, неоторизирани системи за дистанционно управление, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, нарушават, нарушават или ограничават нормалната работа на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационни съоръжения, или са насочени към неразрешено проникване или достъп до чужди ресурси или софтуер; 
 • да не извършва злонамерени действия.

Потребителят е изцяло отговорен за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или трето лице, използвайки потребителското име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Продавача и съответните надзорни органи за всеки случай на нерегламентиран достъп чрез неговото потребителско име и парола, както и когато съществува риск от такова използване;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

 

 

Продавачът има право:

 • По всяко време, без да уведомява Потребителя, когато последният използва Услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Продавача, да прекрати, спре или промени предоставяните Услуги;
 • Да изпраща на Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за които Потребителят се е абонирал;
 • Да осигури публикуване в тематичните рубрики на сайта на хипервръзки към други интернет страници и ресурси. Платформата за електронна търговия не носи отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването, достъпа или надеждността на такива материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, причинени на Продавача и трети лица в резултат на използването или достъпа до тези Интернет страници и ресурси;
 • Да събира и използва информация за своите Потребители. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Продавача, освен в случай на изрично несъгласие от страна на Потребителя.
 • Продава всички стоки, включително промоционални/отстъпки до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта;
 • Има право да инсталира бисквитки („бисквитки“) на компютрите на Потребителите. Използвайки този уебсайт, потребителят се съгласява с нашата Политика за бисквитки. Доставчикът използва "бисквитки" на базата на Изкуство. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ - Република България). Бисквитките не съхраняват лични данни, чрез които Платформата би могла да идентифицира Потребителя. Съгласието за използване на бисквитки може да бъде оттеглено или променено по всяко време чрез настройките на използвания браузър. Ако решите, можете да промените настройките на браузъра си и да изтриете бисквитките, автоматично да блокирате поставянето им, но това може да ограничи функционалността на сайта. Допълнителна информация е описана в раздела „Бисквитки“ и Политика за поверителност.

Платформата събира и използва информацията с цел изпълнение на поръчките в сайта и изпълнението на договора, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Всички цели, за които Продавачът използва информацията в съответствие с Закон за защита на личните данни (България) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвет от 27 април 2016 г относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и с добрите нрави и интернет етиката. Допълнителна информация е описана в раздел Лични данни на сайта;

Платформата няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Ползвателите използват предоставяните Услуги;

При неспазване от страна на Потребителя на задълженията по настоящите Общи условия, Продавачът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и правото да обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на горните задължения от страна на Потребителя. В тези случаи Продавачът има право да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение;

Не носи отговорност за неосигуряване на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявки за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа. ;

 

Доставчикът има задължение:

 • Да прехвърли на Потребителя действителната собственост върху закупената стока след получаване от Продавача или негов представител на покупната цена на конкретната стока;
 • Да достави в срок заявената за покупка стока;
 • Да полага дължимата грижа при изпълнение на задълженията си;
 • Да приеме рекламацията, ако е подадена в срок и е основателна;
 • Да гарантира на своите потребители поверителността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети страни освен в случаите и при посочените условия в настоящите Общи условия в съответствие с Закон за защита на личните данни (България) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвет от 27 април 2016 г относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Допълнителна информация е описана в раздел Лични данни.
 • За да гарантира, че информацията в Платформата винаги се поддържа вярна и актуална, но не гарантира нейната надеждност и пълнота;
 • Гарантира съответствието на стоката с договора за продажба, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите;
 • Да предприеме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защити личните данни, администрирани от Продавача, от манипулиране, загуба, унищожаване и достъп от неупълномощени лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвет от 27 април 2016 г година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).
 
ДОСТАВКА

 

Заявената за закупуване стока се доставя с подходяща опаковка и транспорт според вида й до посочен от Потребителя адрес за доставка. Стоките се доставят до адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката, Потребителят или третото лице - представител на Потребителя, подписва придружаващите я документи, служещи за потвърждение на доставката на стоката.

Ако възникне проблем относно закупен продукт, можете да се свържете с наш представител на следния имейл: info@neyso.boutique. При установяване на дефектен продукт транспортните и други разходи по обръщане на стоката са за сметка на Продавача. Рекламация на повредена при транспортиране стока се разглежда само на базата на протокол за рекламация, съставен в присъствието на куриера.

При посочени непълен, неточен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и Продавачът не носи задължение да я изпълни.

В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил открит на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай нов срок за доставка започва да тече от момента на потвърждение по предходното изречение.

 

 

 

 СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА

 

Потребителят има възможност да получи закупените от него продукти чрез услугите на куриерските фирми, с които "Нейсо" EООД и притежаваната от него Платформа си партнират на територията на Европейския съюз. 

 

 

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Продавачът предлага следните опции за плащане:

 • като плащате онлайн с дебитна или кредитна карта.
 • наложен платеж (*Само за територията на България)
(Това е услуга, която осигурява максимално удобство и надеждност за Потребител. Заплащането на поръчан продукт става в момента на доставката, т.е. когато куриер посети клиент на посочен от него адрес и лично му предаде закупената от Платформата стока. Тази услуга предоставя и възможност за получаване на платежен документ (фактура или разписка) при местна доставка.)

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА

 

Настоящите Общи условия и договорът на Потребителя с Продавача се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване на дейност от Продавача;
 • прекратява поддръжката на Платформата;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните при неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на една от страните по договора да изпълни задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават валидни и подлежат на изпълнение;
 • при упражняване на правото на отказ, съгл чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки;
 • в други случаи, предвидени в закон.

При прекратяване на договора Продавачът предприема действия по деактивиране на потребителския профил и заличаване на паролата за достъп до същия.

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

 

Продавачът се задължава да възстанови заплатената цена по сключения от разстояние договор. Сумата ще бъде възстановена както следва, без да се налагат допълнителни разходи за Клиента, освен ако обслужващата банка не изисква такси:

• Плащания с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е извършено плащането;

• Плащания с наложен платеж (за територията на Република България) - по допълнително предоставена от Клиента банкова сметка.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Собствеността върху Продуктите ще премине от Продавача на Купувача при доставката им на Купувача, след плащане от страна на Купувача. Доставката на Продукта се удостоверява с подписа на Купувача върху транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И ЖАЛБИ

 

Купувачът има право на рекламация, ако Продуктите не отговарят на настоящите общи условия. Жалбата може да бъде подадена в електронен вид и трябва да съдържа информация за Купувача, включително електронен адрес, както и описание на нарушените условия.

Адрес за подаване на жалба в електронен вид: info@neyso.boutique

Представител на Продавача ще разгледа надлежно подадените рекламации в 14-дневен срок от получаването им и ще отговори на посочения от Купувача e-mail адрес.

 

 

 

 ОТГОВОРНОСТ

 

Продавачът не носи отговорност за щети, претърпени от Купувача, възникнали в резултат на непреодолима сила или такива извън контрола на Продавача.

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение на своите договорни задължения, ако такова неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Форсмажорните обстоятелства са непредвидими събития извън контрола на страните, които не могат да бъдат избегнати.

 

 

     

  ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 

 

Купувачът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 • всички характеристики на Продуктите, предоставени от Продавача;
 • цената на Продуктите с включени всички данъци и такси;
 • начина на плащане и други условия за предоставяне на Продуктите;
 • правото на Купувача да отхвърли Продуктите;
 • условията за закупуване на Продуктите;
 • условията и продължителността на гаранцията;
 • информация за контакт с Продавача, включително по телефон и електронна поща;
 • техническите стъпки по сключването на Договора и тяхното правно значение;
 • техническите средства за идентифициране и коригиране на грешки при въвеждане на информация преди изявлението за сключване на договора.
 

 

 

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите, съгласно Закон за защита на личните данни.

Продавачът приема и публикува на своя уебсайт Политика за поверителност, достъпна на: www.neyso.eu

Във всеки един момент Продавачът има право да изиска от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

ЮРИСДИКЦИЯ

 

Това споразумение е предмет на европейското законодателство. Всички спорове, възникнали между Продавача и Купувача, ще се разрешават по взаимно съгласие или, ако това е невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентните съдебни органи на територията на Република България, освен ако страните не са уговорили друго.

 
 

 

 

 

 

 

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Орган за алтернативно разрешаване на спорове по смисъла на  чл. 181н., ал.1 от Закона за защита на потребителите, са помирителните комисии на Комисия за защита на потребителите, с адрес: София 1000, пл. Славейков No 4А, интернет страница: www.kzp.bg.

Във връзка с чл. 181н. ал. 4 от Закона за защита на потребителите, Ви информираме, че за разрешаване на спор, свързан с онлайн продажба, можете да използвате и Онлайн платформа за разрешаване на спорове достъпен на следния линк:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Казаното в тази точка се отнася за лица, притежаващи качеството на Потребители в смисъл на чл. 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не може да се постигне удовлетворяващо страните по спора споразумение и съгл. чл. 181н., ал.4 от Гражданския кодекс (България), можете да използвате следната електронна връзка към Гражданския кодекс www.kzp.bg или онлайн платформата за разрешаване на спорове (ODR платформа) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Страните декларират, че в случай на недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, а отделните недействителни клаузи ще се считат за правно заменени от повелителни правила на закона.

"Нейсо" ЕООД си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварителното съгласие на Потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично от момента на публикуването им на сайта на Продавача.